Tác Phẩm: THU.
Tác Phẩm: MỘNG THƯỜNG.
Tác Phẩm: GIỌT LỆ SẦU.
Tác Phẩm: CUNG ĐÀN
Tác Phẩm: CÔ QUẠNH.  
Tác Phẩm: BIỂN CHIỀU