Kính mời quý vị thi văn hữu Ngàn Thông

thưởng thức giọng ca thánh thót  của ca, nhac sĩ Diễm Châu

với bài Làng Tôi của nhạc sĩ Chung Quân