Ðặt ký -- không!

Gót trở -- không!

Nói ta chim sợ mất linh hồn

Thương ta chim muốn ngăn ta bước

Một bước gần kề cõi lênh đênh

 

Ai mong chỗ lụt lầy, vũng tối

Mà con đường tươi sáng bước vinh quang

Chim hỡi thương chi hồn ta hẩng

Sợ ta chi không lối thiên đường?

 

Quay gót trở -- yêu ta, linh hồn ngươi

Con đường in bóng bước song đôi.

 

Nguyễn Phú