Nghêu ngao cất giọng cuồng ca

Tha nhân buồn khóc, quê nhà chân mây

Rượu cay ai rót chén đầy

Cho người túy tửu xanh mày, tím môi

Hát dăm bài hát không lời

Xoay nghiêng bầu rượu thấy trời bao la

Nâng ly cạn dưới trăng tà

Đêm nay dẫu chết cũng đà được vui

Dễ gì uống rượu ngủ vùi

Dễ gì mua được trận cười ngả nghiêng

Rót đi rượu đốt ưu phiền

Để xem lửa cháy một thiên sử buồn

Một thời dũng sĩ vung gươm

Một thời lão bộc hát lời túy ca

Chừ còn chén rượu, chung trà

Quay đi quẩn lại mình ta khóc cười

Mậu Thân máu vãi máu tươi

Mỹ Lai ngày đó! Ôi! Đời Việt Nam

Tay ta đã ngại nhúng chàm

Tim người ai dại hờn căm giống nòi

Trăng tàn, rượu cũng cạn chai

Lăn quay một giấc biết ai bạn, thù

Sáng ra nói chuyện Xuân Thu

Hỏi người say có oán thù chi không?

Cuồng ca hát giữa cánh đồng

Hơi men bay giữa thinh không đất trời

Bây giờ ở cuối cuộc chơi

Kẻ cuồng say hát…mặc đời cuồng quay

 

                                    Tặng Kiều Uyên

                                    Tháng 10/21/2007

                               Sơn Phong Phi Điểu