(cho Q P và gia đình)

                             

                  Con từ Việt Nam qua

                  Cùng gia đình con vợ

                  Xin chúc chuyến đi xa

                  Được bình an vô sự.

                             

                  Trước khi đi thu xếp                                            

                  Cho sau trước chu toàn

                  Khi mây muốn bay ngang

                  Nào có ai cản nổi

                  Duy chỉ có Chúa thôi.

                             

                  Thứ hai tuần lễ tới

                  Con sẽ đến Portland

                  Không thể mãi – khăng khăng

                  Phải khi chùng khi thẳng

                  Sao cho được cân bằng.

                             

                  Đời cha coi như qua

                  Đời con, con đang tới

                  Xin suốt đời cầu hỏi

                  Xin suốt đời kiếm tìm. 

 

                  Nguyễn Phú