Ngày ngày không của riêng ta,

Chỉ đêm khi xuống nhạt nhòa lệ rơi.

Lệ nào ta khóc cho đời,

Bốn mươi năm chẵn tựa thời chiêm bao.

Chung thân tù ngục ai trao,

Tuổi xuân một sớm tiêu hao kiếp người.

Đồng sang dị mộng ai ơi!

Khổ đau đeo đẳng nay vơi tháng ngày.

3-2004

Kim Yến