Photo
Nguồn: Net

Thương từ

làn suối tóc huyền

Xõa bờ vai nhỏ

ước nguyền trang thư

 

Hạt tình

rơi xuống tâm tư

Mơ hoa nửa giấc

còn như mộng về

 

Hồi kinh

vọng tỉnh cơn mê

Bụi trần huyễn ảo

trăng thề chơi vơi .

 

Đỗ Thị Minh Giang