Xuân đến: Nắng xuân óng mượt trời xanh,

Nhớ về tiên tổ muôn ngàn dặm xa.

Giống nòi vốn quí trong ta,

Thành tâm cùng nguyện tuy xa mà gần.

 

Đồng vọng: Trống đồng như thể vang ngân,

Gọi con gọi cháu Lạc Hồng nơi nơi.

Rủ nhau lên vọng Quốc đài,

Hướng về Đất Việt tỏ bày nhớ thương.

 

Tích xưa: Noi gương ông Lý Long Trường,

Dạy người hậu thế Quê Hương giữ lòng!

Sắt son tin tưởng chờ mong,

Có ngày sáng đẹp tô dòng sử xanh.

 

Niềm tin: Cùng về em có bên anh,

Giang sơn gấm vóc bức tranh tuyệt vời

Núi cao cho đến biển khơi,

Bắc Nam kết chuỗi rạng ngời trời xanh.

Điệp khúc: Thế gian có một Việt Nam

Chung cùng bọc trứng nở thành trăm con

Sử dài hơn bốn ngàn năm

Chữ còn sáng đẹp âm vang: Đồng bào

Là bà con, là thương nhau…

 

                        Trúc Lâm Xuân Canh Dần 2010

                        Hồ Ý