Tích lũy điện trời bao tháng năm,

Chớp điển sắc na hóa vô thường,

Oanh oanh liệt liệt một Quang Trung,

Đành thôi thiên mệnh rõ vô thường,

Thiên vạn thiên niên hòn Phụ Tử,

Nào ngờ ngã đổ nghĩa vô thường.

Ức  muôn "kiếp kiếp" Thích Ca Phật,

Ánh lửa Ta-la (song thọ) giải vô thường.

 

Vô thủy, vô chung, vô cùng tận,

Vô ngại, vô ưu, ứng vô thường.

Nhận chân Phật Pháp tỏ tường,

Vững tâm vô úy bước đường vô minh,

 

Hồ- Ý

Chicago 2010