Mùa Thu Oregon
Photo
Thị Nội

 

Bảy mươi năm một chuỗi thời gian

Ngẫm nghĩ cuộc đời.  Ôi phũ phàng!

Chua chát đắng cay đầy tủi nhục

Trần ai khổ lụy lắm gian nan

 

Chặng đường bảy chục kiếp con người

Lận đận lao đao cả cuộc đời

Tan tác tả tơi theo vận nước

Lênh đênh chìm nổi cảnh bèo trôi

 

Bảy mươi năm một kiếp nhân sinh

Ngoảnh lại nhìn đời của chính mình

Nước mất nhà tan thân viễn xứ

Đêm dài khắc khoải đợi bình minh

 

Ánh dương le lói cuối chân trời

Bóng ngã về chiều tuổi bảy mươi

Mắt kém tai nghe đà nghễnh ngãng

Chồn chân mỏi gối cuối cuộc đời

 

Ngũ thập niên tiền

 

Năm chục năm qua thời chiến tranh

Chàng trai trẻ nối gót cha anh

Đem tài trí trấn Nam phạt Bắc

Lấy máu đào tô điểm sử xanh

 

Đáp lời sông núi gọi lên đường

Lớp lớp thanh niên ra chiến trường

Thề một lòng Cư An Tồ quốc

Quyết Tư Nguy bảo vệ quê hương

 

Ngày nay

Tà dương le lói chân trời

Đợi ngày cỡi hạc nối đời tiền nhân

 

( Thi Văn Ngàn Thông)

Từ Đức Tài

Mùa Thu Oregon

11-2011

Ghi chú:  Ngày xưa trên mũ SVSQ Thủ Đức có thêu hàng chữ :

“Cư An Tư Nguy” tức là đương sống yên ổn phải nghĩ đến nguy cấp

 (sống hòa binh chuẩn bị chiến tranh).