Kính mời quý Anh Chị nghe qua giọng ngâm của Hương Chiều, người em thị xã Sóc Trăng,

 

Kính Mời Thưởng Thức

THOÁNG BÂNG KHUÂNG 

 

Thơ Đỗ Thi Minh Giang

Diễn Ngâm Hương Chiều 

Thực Hiện  Phan Ngọc Thuận