Nguyện làm trăng sáng trên cao

Xua tan bóng tối, ru câu kinh cầu

Nguyện làm giòng nước sông sâu

Rửa hờn dân tộc, chở sầu quê hương

Xin làm đá dựng kiên cường

Nghìn năm chấn giữ biên cương Sơn Hà

Sep 17, 2012