Tên: Nguyễn Thị Nội

Sinh tại miền Bắc – Hải Phòng

Sống thời niên thiếu tại miền Nam – Sài Gòn (1954-1977)

Dưới thời Cộng Sản bị bắt đi kinh tế mới:

Gành Hào, xã Tân-Thuận , tỉnh Cà Mau– (1977-1979)

Tị nạn: Pulau Bidong, Malaysia - 6/1981

Pforzheim, West Germany - 12/1981

Portland, Oregon, USA - 3/1985 - đến nay

Ước nguyện:

 

Sống phải làm gì với nước non,

Mong truyền tiếng Việt đến đời con,

Chết chẳng thẹn lòng cùng tổ quốc

Niềm tin đất Việt mãi trường tồn.