Tác Phẩm: Tâm Ảnh
Tác Phẩm: Mưa Lệ
Tác Phẩm: Lửa Tàn
Tác Phẩm: Hội Ngộ
Tác Phẩm: Giã Từ
Tác Phẩm: Đổi Đời
Tác Phẩm: Đất Khách