Tên thật là Thái-Kế-An

sinh ngày mồng 1 Tết năm Tân-Tỵ (1941)

tại Phan-Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Việt-Nam: Dạy học, làm thơ, điểm-sách…

Có thơ và bài viết đăng trên các báo Sài-Gòn Mới,Văn Nghệ Tiền Phong, Xây-dựng, Nạng Thép, Đặc-san Đại-học Y-khoa Sài-gòn,Tin Sách (Trung tâm Văn-bút Việt-Nam với bút-hiệu Ngọc-An, viết chung với nhà thơ Đỗ-Nghê). Các bài viết cho Phật Giáo mang bút hiệu Nguyên-Ngọc, Minh Tuệ Hỷ…

-Vượt-biên đến đảo Pulau Bidong (Mã-Lai) ngày 18/3/80.

Phụ-trách Trưởng-khối Thông-tin Văn-hóa, điều hành hệ-thống phát-thanh Pulau-Bidong

-Tại Hoa-kỳ: -Từ tháng 3 năm 1981, có thơ và bài viết đăng trên các báo: Đất-Mới (Wa.), Tự Do Nhân Bản (Ca), Kháng Chiến (Ca), Tạp Chí Việt-Nam (Can), Quốc Kháng (Can), Gia Vàng (Can), Đặc San Lực Lượng Thanh Niên Sinh Viên Tự-Do (OR), Mill-Pond (OR), Sóng (OR), Oregon Thời-báo (OR), Việt-Nam Times (Wa),Thế Giới Mới (TX),Các Websites: Phusaonline, Hải-Triều-Âm, Pháp-Vân, Việt-Báo, Người Việt Ngày Nay (Wa)… Ban sáng-lập Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi đầu-tiên tại Seatle Tiểu-bang Washington (1983).

Tác-giả đã về hưu và đang sống tại Tiểu-bang Oregon.

Cần liên-lạc xin e.mail: thaikean@yahoo.com

Vòng tay Âu-Lạc