Đến đây, con đến đây rồi

Cảm ơn vạn vật nghĩa đời chung quanh

Hai tay chắp niệm nguồn căn

Khấu đầu chạm đất lâm râm khấn nguyền.

 

Đầu chạm đất vô biên vạn thuở

Ấm lòng con rực rỡ niềm vui

Từ cội Vô Ưu

                      đến gốc Bồ-Đề

- là sen hồng bảy bước

- là duy ngã độc tôn

- là ngón tay chỉ đường mười phương dẫn lối.

 

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Con đã về, đấy là sự thật

Chỉ ta biết mình có Phật trong ta

Quên ta thì Phật hiện ra

Nhớ ta thì Phật cách xa dặm ngàn

 

Bao đời bao kiếp lang thang

Lợi danh vây phủ chắn ngang lối về

Đầu chạm đất rủ bóng mê

Gió lay rụng lá Bồ-Đề trên con.

                      

                          Vũ Văn Phương