Sư Thân Nguyên

Tên: Nguyễn Thi Ân

Bút Hiệu: Sư Thân Nguyên

Sinh năm Ất Dậu

Học: Tiểu Hoc Nguyễn Du/Biên Hòa

Trung Học: Ngô Quyền/Biên Hòa

̣Đại Học: Văn Khoa, Luật Khoa/ Sài Gòn

Đại Học SLCC/Utah

Đi lính Hải Quân/ Trường Hải Quân Hoa Kỳ

Tù Cộng Sản 10 năm(1975-85)

Tập làm thơ từ năm 16 tuổi