(Để tưởng nhớ hai ao quê)

 

Ao Sen gần đường lộ

Là ao của xóm tôi

Chỗ chị tôi gánh nước

Chỗ chào hỏi nói cười

 

Chỗ tôi dẫn trâu ra

Cho đôi trâu gặm cỏ

Cho đôi trâu uống nước

Chỗ gặp bạn cười vui

Chỉ đôi trâu không biết

Cắm đầu uống nước thôi.

 

Ao Mời sâu trong chút

Cách lộ chừng bốn trăm

Nếu mà tính theo thước

 

Khi nào Ao Sen cạn

Các chị mới vào trong

Bởi ao sâu, dây thừng

Phải dài hơn mới dễ

Kéo gầu chét chai lên

 

 

 

 

Nước Ao Sen không uống

Để tắm rửa chân tay

Ao quê chỗ tụ  họp

Của con gái con trai

 

Nước ao trên không tắm

Không rửa chân rửa tay

Lóng phèn để vài giây

Mở nắp lu ra uống

 

Lâu rồi không về thăm

Xem ao có ai vét

Giờ ít ai cần ao

Bởi đã có nước máy

 

Tôi vẫn nhớ thuở nào

 Chiều ra ao gánh nước

Chiều trâu uống nước xong

Tôi đem trâu ra buộc

Gốc đa, gốc bổ đề

Nói chuyện bạn tí chút

Rồi mới cưỡi trâu về

                     16. 3.12-3:07 khuya

 

                             Nguyễn Phú