Kính tặng Anh Chị

                                 Linda & Duane Forsberg

 

                  Cảm ơn người đem tặng bó hoa

                  Đẹp nào hơn lòng người giảng hòa

                  Khi biết vợ chồng ai lục đục

                  Đến thăm, người không quản đường xa

                 

                  Đem lời êm, người khuyên hai bên

                  Lắng nghe, người khóc, lòng người mềm

                  Người góp sức cho thuyền ai vượt sóng

                  Cho thuyền ai xuôi nhẹ chảy êm êm.