Nhớ ơn người mất, người còn

Người đang chiến đấu đầu non, núi rừng

Người ngoài hải đảo xa xăm

Afga – Irag âm thầm giúp cho…

Đuổi hung bạo, ban ấm no

Quân Liên Quốc đến nhà nhà yên vui

Trên mồ anh, bông hoa tươi

                           Lá cờ, dâng tới thăm người nằm đây.

 

                                Nguyễn Phú