Ra đường gặp gái thì xui?

Bây giờ gặp gái thì “dzui” thấy mồ.

Gái em miệng lưỡi đẩy đưa,

Kề vai em hát em hò với anh,

Hồn anh bay bỗng trời xanh,

Ước gì có cánh anh bay theo người.

 

Kim-Yến