Cảm ơn cánh cửa mở ra

Cho con có thể đi ra đi vào

Cảm ơn cây có trái đào

Con ăn da mặt hồng hào sáng tươi

Cảm ơn Chúa ở trên trời

Tuy cao mắt thấy mọi người trần gian.