Nguồn Thác
Photo
Thị Nội

 

Mưa chiều trời phương Bắc (1)

Nắng sót treo cành phong

Gió chiều se se rét

Nghe lạnh buốt trong lòng

 

Ta loài chim di trú

Qua bao núi cùng sông

Quê hương chừ xa tít

Mãi tận cuối trời Đông

 

Tuổi nào nhiều mơ ước

Tay trắng thấy gì đâu!!!

Hơn nửa đời sương gió

Ngoảnh lại tóc trắng đầu

 

Hoài Hương (2015)

(1) Miền Tây Bắc Hoa Kỳ