“Đỉnh cao trí tuệ Bác Hồ”!

Đưa dân vào chốn “cực kỳ” lầm than,

Bác bôi đen nghĩa tình dân tộc,

“Phất cờ hồng vô sản muôn dân”.

 

Bác “đốt trường sơn đi cứu nước”

Rừng thịt, xương, khe, suối máu vương,

Triệu quả phụ mất chồng hận bác,

Bày chi trò Nam tiến giết dân !.

 

              “Bác mơ ước Miền Nam  sữa ngọt”,

              Dựng mưu đồ “thống nhất Bắc Nam”

              Miền Nam biển bạc rừng vàng,

              Mang về đất Bắc bầy đàn Bác xơi.

 

“Thác cách mạng” tràn lan đói rách,

“Lính Cụ Hồ” xơ xác xương da,

Trẻ già nam nữ chẳng từ,

Mỵ dân quỷ quyệt “đỉnh cao cáo già”.

 

Thây Bác thác, thân tàn ma dại,

Để “nợ đời” con cháu khiếu oan,

Mỗi ngày hầu Bác sư đoàn,

Gái lành tơi tả bán thân xứ người.

 

          Tấc đất ngọn rau tình Non-Nước,

Tích xưa trăm trứng, nghĩa Đồng Bào,

Mang chi Mát-xít vào Nam,

Cắt đùm ruột đỏ ly hương thảm sầu!.

                      

                Ngày  20 Tháng 7 năm 1997.  Đinh Sửu.

                        LA VĨNH THÁI