HỘI đã lập thành mấy chục qua

NGƯỜI vào cường tráng đến nay già

CAO niên chia xẻ nên gần lại

TUỔI lớn vui buồn bỏ đoạn xa

THÀNH quách một thời như giấc mộng

PHỐ lầu tráng lệ chẳng chi mà

HOA tàn hương vẫn cao thêm nhuỵ

HỒNG lạc xưa nay phải giống nhà

QUYẾT giữ văn phong Tiên Tổ trước

TÂM tư thế hệ để mai nầy

GÌN đường đạo lý trau tư cách

GIỮ mối cương thường dẫu xứ tâ

VĂN võ phải người trong chủng quốc

HOÁ công truyền đạt tỏ nơi đây

DÂN nam viễn xứ hồn luôn vẹn

TỘC Việt tương lai ý rạng đầy./-


        07-2-15 Đà THANH