Photo
Nguồn: net

 

Ta ngồi,

một góc rừng khuya,

Dưới  chân,

giun dế

sẻ chia nỗi lòng .

 

Đỉnh cao,

con suối tuôn dòng,

Sáng lên,

lời Mẹ

bao dung vì người …

 

       Vũ Văn Phương