Thân vô thường,

Dại gì mang số tuổi.

Hồn như trăng;

Và cũng tuyệt như mây

Bay mãi bay

Không thèm nhìn hình dáng,

Nhiễm sắc hoài,

Không vướng bận trời cao.

Mặt trời lên,

Tên gọi mây hồng;

Hoàng hôn xuống,

Mây vàng vui lững thững.

Có những khi,

Mây thức trắng dễ yêu

Đùa với trăng

Khi mở tỏ khép mờ

Cho nhân thế

Vầng trăng tuyệt diệu

 

*

Mây, mây, mây

Mây mãi trẻ thời gian

 

                        Hồ Ý

                        Chicago 2000