Photo
Nguồn: net

 

Trở về,

           mưa gió tạnh

Mộng tưởng,

           ngã lưng nằm

Chơ vơ

           vòng danh lợi

Hoa tâm

             nụ cười thầm

 

 

Thả neo,

           thuyền bến vắng

Thấy nhau

           trong hồng trần

Ngoài tay,

           đời buông thỏng

Ngủ khò,

              giấc dưới trăng

 

Vũ văn Phương