Photo
Nguồn: net

 

Cuộc đời là những bến sông

Lội xuôi lội ngược nhắc lòng mà đi

Tránh sao cho bớt sân si

Nghĩa tình trọn vẹn Từ Bi tâm trì

 

Nệ hà chi chuyện thị phi

Ngông nghênh ngã mạn khinh khi kẻ nghèo

Giúp người lẻ sống phải theo

Dư tiền lắm bạc đùm đeo thêm phiền

 

Thiên tai động đất liên miên

Ra tay “hành thiện” mở xiềng phá gông

Một chút cho lúc đói lòng

Phước hơn tô thắm vàng ròng Thiền môn

 

Nhân sinh chung một Đại đồng

Chủ nghĩa chỉ chiếc áo tròng vào thân

Ai tự hào, ai mệnh danh

Niềm tin ta giữ chân thành chứa chan

 

Mười phương Phật, cõi Niết Bàn

Quan Âm Bồ Tát hai hàng lệ rơi

Người ơi, cứu khổ người ơi

Ơn như biển cả đời đời khắc ghi…

                  

                     Vũ Văn Phương