Già rồi ăn uống lại nằm  ngơi
Tật tự nhiên hư chẳng phải mời
Nghễnh ngãng tai nghe chim ngỡ chuột
Lờ mờ mắt thấy cú lầm dơi
Thơ văn quệnh  quạng  không niêm luật
Họa đối lăng  nhăng  chẳng điệp lời
Hỏi thử  làng (lãng )  mù ai có muốn
Khen chê nào ngán vẫn cười chơi ./-


                   ĐÀ THANH